Je danst zoals je bent

INSCHRIJVEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJVEN

Heb je een of wellicht meerdere gratis proeflessen gevolgd om uit te proberen wat bij jou past en wil je lid worden van onze dansschool dan werkt het als volgt: Als het goed is heb je na de proefles een informatiepakketje meegekregen met een inschrijfformulier en een machtigingskaart voor de automatische incasso. Deze kan je invullen en de eerstvolgende keer dat naar de les komt meenemen naar de dansschool en inleveren aan de balie of bij de docent. Als dat niet zo is kan je gewoon komen, lekker weer meedoen en vragen naar het informatiepakketje en lever je het een week later in. De kosten van de lessen en de betalingscondities zijn elders op deze site te vinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondertekening inschrijfformulier betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Het ondertekenen van het inschrijfformulier is verplicht en hiermee gaan we er van uit dat de algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven bekend en akkoord zijn bevonden.

De algemene voorwaarden zijn hieronder geschreven:

Algemene voorwaarden  

1. Algemene regels  

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten en werkzaamheden bij Balletschool Margot Bierens. 
1.2 Leerlingen, ouders en andere bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf binnen de  danslocatie te houden aan de huisregels van de dansschool. Bezoekers dienen de verzoeken van  docenten op te volgen.
1.3 Wanneer er gerefereerd wordt naar het verzenden van e-mails, houdt de volgende verdeling  aan: – Leden mailen naar info@balletschoolmargotbierens.nl

2. Inschrijving  

2.1 De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.  
2.2 Bij inschrijving wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden zoals deze hier beschreven staan.
2.3 Na inschrijving is het lid verplicht tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
2.4 Inschrijven voor minderjarige dienen altijd te worden ondertekend door ouder(s)/verzorger.
2.5 De ouder(s)/verzorger van een minderjarige zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden gaande over de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
2.6 De inschrijving blijft geldig tot Balletschool Margot Bierens een digitale opzegging per e-mail heeft ontvangen. Na de digitale opzegging ontvangt u een bevestigingsmail van de opzegging.
2.7 Elk potentieel lid heeft recht op één gratis proefles per stijl, tenzij anders is afgesproken.
2.8 Betaling gaat middels een automatisch incasso (per jaar of per maand). In de maanden juni en juli worden geen incasso’s gedaan i.v.m. de zomervakantie.
2.9 Bij inschrijving is er eenmalig een bedrag van € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd.

3. Betaling en lesgeld  

3.1 Balletschool Margot Bierens is gemachtigd bij aanvang nieuw dansseizoen het lesgeld te verhogen. Dit wordt gecommuniceerd per e-mail voor aanvang van het nieuwe dansseizoen. 
3.2 Het abonnement heeft een opzegtermijn van één maand. 
3.3 Het abonnement wordt automatisch verlengd.  

4. Beëindiging lidmaatschap 

4.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand.
4.2 Het beëindigen van een lidmaatschap kan alleen door het versturen van een digitale opzegging per e-mail.  
4.3 Bij langdurige blessures met doktersverklaring of zwangerschap kan het abonnement op pauze worden gezet. 
4.4 Bij eerder beëindigen van het lidmaatschap is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. 

5. Aansprakelijkheid  

5.1 Balletschool Margot Bierens stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van materiële spullen gedurende uw aanwezigheid bij de dansstudio. Er wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen. 
5.2 Balletschool Margot Bierens stelt zich niet aansprakelijk voor letsel of andere blessures die voor, tijdens of na  lessen, optredens en/of voorstellingen optreden. 
5.3 Eventuele al aanwezige blessures of klachten met betrekking tot de gezondheid van een lid  dienen voorafgaand van het aangaan van een lidmaatschap en/of les bekend gemaakt te worden  bij de docent.  

6. Overmacht  

6.1 Balletschool Margot Bierens behoudt zich het recht voor om een les binnen het lesaanbod te annuleren in geval van overmacht bij ziekte of plotselinge verhindering van de docent, of door verhinderingen bij overmacht van buitenaf.  
6.2 Bij ziekte van de docent zal gezocht worden naar vervanging of er zal gekeken worden naar een ander geschikt moment om de les in te halen.  
6.3 Bij overmacht ontvangt het lid per e-mail en/of telefonisch op het opgegeven adres dat bij inschrijving bekend is bericht met daarin aanvullende informatie over de desbetreffende situatie.  
6.3 Aanspraak op schadevergoeding of restitutie van het lesgeld is in geval van overmacht  uitgesloten.  
6.4 Indien de leerling verhinderd is waardoor deelname aan lessen niet meer mogelijk is, wordt  verzocht Balletschool Margot Bierens hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen. 
6.5 Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

7. Privacyreglement  

7.1 Om lid te worden bij Balletschool Margot Bierens dient u toestemming te geven voor het  verwerken van uw persoonsgegevens via het inschrijfformulier. Daarnaast geeft u toestemming dat Balletschool Margot Bierens tijdens de les beeldmateriaal mag maken van u/uw kind. Het beeldmateriaal is uitsluitend voor eigengebruik en eventueel promotie.
7.2  Balletschool Margot Bierens verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:  
– NAW-gegevens  
– Geboortedatum  
– Telefoonnummer  
– Email-adres 
7.3 De persoonsgegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met derden. 
7.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens, recht op correctie van deze gegevens  en het recht van verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u hier gebruik van willen maken wordt verzocht via e-mail contact met ons op te nemen.  
7.5 Leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe  lessen en andere aan Balletschool Margot Bierens gelieerde informatie.
7.6 Na beëindiging lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 7 jaar in een archief  bewaard.